Saturday, December 8, 2012

Qawa'id Fiqhiyyah


 


Qawa’id Fiqhiyyah merupakan kaedah yang bersifat umum meliputi sejumlah masalah fiqh dan melaluinya dapat diketahui hukum masalah fiqh yang berada dalam lingkupnya. qawaid fiqhiyyahsecara langsungnya didasarkan dan disandarkan kepada dalil-dalil dari al-Qur’an dan Sunnah  dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Kaedah fekah iaitu kaedah-kaaedah yang bersifat umum, yang mengelompokkan masalah-masalah fekah secara terperinci menjadi beberapa kelompok, juga merupakan pedoman yang memudahkan penyimpulan hukum bagi suatu masalah, iaitu dengan cara menggolongkan masalah-masalah yang serupa dibawah satu kaedah.

Berhubung hukum feqah lapangannya luas, meliputi berbagai peraturan dalam kehidupan yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Qawa’id  fiqhiyyah ialah kaedah fekah dalam undang-undang Islam yang menjadi asas untuk memahami dan mengembangkan fekah Islam tentang kaedah-kaedah hukum. Ia berlaku setelah kewafatan Nabi dan segala hukum tidak ada pembatalan lagi. Tetapi ia memerlukan jalan-jalan hukum yang berbentuk fleksibel untuk membuka peluang manusia menggunakan akal yang berpandukan nas dalam berijtihad.

  
     Definisi Qawa’id Fiqhiyyah

Islam adalah agama mudah dan memudahkan. Islam juga adalah sebuah agama yanag amat bersesuaian dengan kehendak fitrah kehidupan manusia. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, tidak ada lagi pembatalan hukum kerana penurunan wahyu telah berakhir. Namun, ruang ijtihad masih terbuka di atas dasar prinsip-prinsip fiqh Islam yang fleksibel. Khasnya dalam masalah hukum berdasarkan ijtihad yang berkaitan dengan adat kebiasaan manusia yang turut berubah disebabkan perubahan masa dan tempat. Para ulama’ juga sependapat tidak dapat dinafikan bahawa terdapat perubahan hukum berdasarkan perubahan masa.

Ilmu berkaitan Qawa’id Fiqhiyah adalah satu disiplin ilmu yang amat penting untuk dipelajari oleh setiap mukallaf walaupun hanya secara umum. Wajar bagi penuntut ilmu menguasai sekurang-kurangnya asas penting dan beberapa kaedah utama daripada kaedah-kaedah fiqh tersebut.
Perkataan qawa’id dari segi bahasa bermaksud asas rumah dan selainnya. Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi :

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
Maksudnya : “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Dalam bahasa Arab, kalimah qawaid mempunyai maksud-maksud lain seperti seorang perempuan yang duduk, pemalas, undang-undang dan kalimah ini juga turut membawa makna ibu negeri. Manakala dari aspek istilah syarak pula, menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa’ dalam kitabnya al-Madhal al-Fiqhu al-‘Ammu, kalimah qawaid membawa makna hukum yang dipraktikkan ke atas keseluruhan masalah juz’iyyat. Ada juga dalam kalangan ulama’ Usul Fiqh yang menjelaskan pengertian qawaid dari segi istilah dengan makna hukum kulli atau bersifat umum yang dipraktikkan ke atas semua hukumjuz’i untuk mengetahui hukum daripadanya.

   
      Kedudukan Qawaid Fiqhiyyah dalam perundangan Islam

Sungguhpun kaedah fiqh ini adalah bersifat aghlabiyyat, tidak bererti akan mengurangkan ketinggian nilai ilmunya dalam fiqh. Hal ini kerana terdapat dalam kaedah-kaedah tersebut suatu gambaran yang menarik terhadap prinsip-prinsip fiqh yang umum dengan memantapkan hukum-hukum furu’ yang amali dengan beberapa kaedah. 
        
Jika kaedah-kaedah ini tidak wujud, maka hukum-hukum fiqh akan menjadi hukum-hukum furu’ yang terpisah-pisah dan kadangkala pada zahirnya boleh menimbulkan pertentangan antara satu sama lain tanpa dasar-dasar yang dipegang. Oleh kerana itulah Imam al-Qarafi berkata dalam mukadimah kitabnya yang bertajuk al-Furuq yang mana mengatakan bahawa syariat Nabi Muhammad itu mengandungi usul dan furu’. Menurut beliau usul itu mempunyai dua bahagian dan yang pertamanya ialah usul al-fiqh yang mana perbahasannya ialah berkaitan kaedah-kaedah hukum yang timbul dari lafaz-lafaz, seperti al-amar menunjukkan wajib dan al-nahy menunjukkan haram. Sementara usul yang kedua pula ialah qawaid kulliyyah fiqhiyyah yang mana terbahagi kepada banyak cabang merangkumi hukum-hukum furu’ yang tidak mungkin dapat dibilang.

Qawaid fiqhiyyah ini amat penting dalam pengajian ilmu fiqh dan besar manfaatnya. Seseorang yang faqih dapat diukur kemampuannya melalui sejauh mana penguasaan ke atas qawaid fiqhiyyah ini, kerana dengan kaedah ini mereka dapat memahami cara bagaimanakah ingin mengeluarkan sesuatu fatwa. Barangsiapa yang mengambil dan berpegang hanya kepada cabang-cabang masalah juz’iyyat sahaja, tanpa berpandukan kepada qawaid fiqhiyyah, nescaya akan timbul pertentangan furu’ dan memerlukan ia menghafaz masalah-masalah dengan terperinci dan tidak akan berakhir. Namun begitu, barangsiapa yang menguasai fiqh bersama-sama denga kaedahnya, tidak perlulah ia menghafaz banyak masalah juz’iyyat kerana ia telah pun termasuk dalam qawaid fiqhiyyah dan dapat diselaraskan dengan mana –mana kaedah yang bersesuaian dengannya.


Perbezaan antara qawaid fiqhiyyah dan qawaid usuliyyah

Sebagaimana yang sedia maklum, Fiqh ialah disiplin ilmu yang berasingan dengan Usul Fiqh, begitulah juga Qawaid Fiqh dan Qawaid Usul. Ada pendapat yang mengatakan bahawa orang pertama yang memisahkan serta mengasaskan secara berasingan kaedah Fiqh dan kaedah Usul ialah Imam Syihab al-Din al-Qarafi yang mana dijelaskan oleh beliau dalam mukadimah kitabnya yang bertajuk al-Furuq.

Pertamanya, kaedah Usuliyyah ialah kaedah yang menerangkan manhaj atau methodologi yang semestinya diikuti oleh setiap ahli fiqh dalam mengistinbatkan sesuatu hukum syarak berpandukan dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu, kaedah fiqhiyyah pula merupakan satu prinsip umum dalam fiqh yang mana merangkumi hukum-hukum syarak yang umum selaras dengan masalah-masalah yang telah berlaku dan permasalahan yang baru muncul, yang termasuk di bawah tajuk prinsip-prinsip berkenaan. Kaedah ini digunakan oleh orang alim atau penuntut ilmu untuk memudahkan hafalan masalah-masalah fiqh mengikut kaedah tertentu.

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahawa kaedah Usuliyyah ialah yang berkaitan dengan dalil-dalil umum, manakala kaedah Fiqhiyyah pula ilmu yang berkaitan dengan ibarat atau merupakan penjelasan tentang hukum-hukum yang umum. Perbezaan lain yang dapat diketengahkan di sini ialah kaedah usuliyyah ialah kaedah kulliyyah yang dipraktikkan terhadap keseluruhan atau semua masalah juz’iyyat atau terperinci, manakala kaedah fiqhiyyah pula merupakan hukum yang bebentuk kebanyakan yang mana pelaksanaannya terhadap masalah juz’i  dalam sebahagian daripada masalah fiqh dan skopnya adalah berkaitan dengan perbuatan mukallaf.

Sebagai rumusannya, walaupun terdapat beberapa perbezaan antara keduanya, namun kedua-dua ilmu tersebut adalah saling lengkap-melengkapi dan berkait rapat antara satu sama lain. Perbezaan yang terbentuk hanyalah dari sudut ibarat sahaja, khasnya dalam konteks penyempurnaan skop dan bidang perbahasan yang berkaitan dengannya.
           

Faktor terbentuknya Qawaid Fiqhiyah

Menurut al-Sayuti dalam kitabnya al-Ashbah wa al-Naza’ir, judul asal kitab yang dikarang berkaitan dengan kaedah Fiqh, khasnya kitab-kitab yang diberi nama al-Ashbah wa al-Naza’irtersebut diambil sempena dengan surat khalifah Umar al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy’ari yang antaranya ialah :

(الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك, مما لم يبلغك في الكتاب والسنة, أعرف المثال ولأشباه ثم قس الأمور عندك, فاعمد الى أحبّها الى الله وأشبهها بالحق فيما ترى)
Maksudnya : "Fahamilah benar-benar masalah yang engkau hadapi yang mana hukum-hukumnya engkau tidak temui di dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ketahuilah persamaan dan sebanding serta menujulah ke arah yang lebih disukai oleh Allah SWT dan lebih hampir kepada yang benar."

Antara faktor yang membawa kepada terbentuknya kaedah fiqhiyyah ini ialah peranan para ulama’ dan mujtahid. Golongan ini memainkan peranan mereka menggunakan akal fikiran berdasarkan ilmu daripada sumber perundangan, selaras dengan konsep syariat yang sesuai dilaksanakan tanpa mengira masa dan tempat. Justeru itulah para mujtahid berusaha dengan berijtihad untuk memahami nas-nas dan mempraktikkan kaedah-kaedah yang umum terhadap masalah furu’ yang baru dan sentiasa muncul.  Sebagai contoh, melalui konsep al-Qiyas, Istihsan, ‘Uruf serta berbagai sumber lain lagi.

Oleh yang demikian, apabila terdapat hukum furu’ yang sama ‘illah atau sebabnya, ia digabungkan dalam kaedah umum iaitu al-Qawaid al-Kulliyyah al-‘Ammah. Kaedah ini merupakan kaedah umum serta menyeluruh yang meliputi semua hukum furu’ dan segala bahagiannya. Walaupun dalam rangka ijtihad terdapat dalil-dalil yang bersifat zanni yang diperselisihkan dalam kalangan ulama’ dan para mujtahid, namun mereka semua bersatu dan bersepakat berusaha ke arah yang terbaik demi mencari keredhaan Allah SWT.

Dalam konteks lain, para ulama’ dan mujtahid mengkaji dan mendalami semua ruang serta sumber perundangan Islam  yang luas dan berijtihad dengan ilmu yang mereka ada untuk memahami nas-nas dalam mengkaji prinsip-prinsip syariat yang sesuai dengan keadaan masa dan tempat. Justeru itu, mereka mempraktikkkan kaedah yang berbentuk umum terhadap masalah khusus atau furu’ yang baru serta sentiasa wujud dalam masyarakat.

Antara faktor lain yang membawa kepada terbentuknya kaedah  fiqhiyyah ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama’ dan fakta sejarah ialah kerana terdapat nas-nas yang dapat ditafsirkan dengan berbagai-bagai. Iaitu ada nas yang berbentuk umum yang merangkumi pelbagai masalah, dan ada nas yang mutlaq yang mana melahirkan pendapat-pendapat untuk mengikatnya atau untuk memuqayyadkannya.

Selain itu, kaedah fiqhiyyah ini juga muncul akibat terdapat kaedah-kaedah umum yang berasaskan adat kebiasaan yang muncul dalam perkembangan hidup manusia dari satu generasi ke satu generasi lain untuk disesuaikan dengan masalah-masalah hukum furu’. Oleh yang demikian, ia memerlukan sumber-sumber akal fikiran dan amalan-amalan yang berterusan sebagai adat atau ‘uruf untuk mengeluarkan hukum yang fleksibel di samping untuk menangani persoalan semasa yang sentiasa wujud dan berterusan sehinggan kini.

Sebagai rumusannya, disebabkan oleh masalah fiqh dan furu’ yang terlalu banyak dan luas, maka perlulah kepada penetapan prinsip-prinsip atau kaedah-kaedah tertentu agar menjadi mudah untuk mengembalikan atau menggolongkan masalah-masalah fiqh yang lahir. Justeru itu, para ulama’ telah mengembalikan semua masalah furu’ tersebut kepada lima kaedah asas yang utama. Ekoran daripada itu juga, maka terbentuklah pelbagai kaedah kulliyyah dan juz’iyyah yang banyak. 


5 Kaedah Utama :

Pertama :  الأمور بمقاصدها (Setiap perkara adalah berdasarkan maksudnya)
Kedua :  اليقين لا يزول بالشك (Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh syak wasangka)
Ketiga :  المشقة تجلب التيسير (Kesukaran membawa kepada kemudahan)
Keempat :  الضرر يزال (Kemudaratan dihapuskan)
Kelima :  العادة محكمة (Adat/kebiasaan dijadikan hukum)

Bersambung.......(Penjelasan Kaedah Utama & Pecahannya)

----------------------------------
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل
-------------------------------------No comments:

Post a Comment